Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης Μητρώου

Το Μητρώο θα λειτουργεί υπό τους ακόλουθους όρους:

 1. (α) Δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο έχουν φυσικά πρόσωπα, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ηλικίας μέχρι 60 ετών, με λευκό ποινικό μητρώο, κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) του εσωτερικού ή αναγνωρισμένων ισότιμων τίτλων της αλλοδαπής.
  Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη ακαδημαϊκή εκπαίδευση και συναφή επαγγελματική ή/και επιστημονική εμπειρία σχετική με το εκάστοτε έργο σε ένα τουλάχιστον από τους τομείς των ανθρωπιστικών, νομικών, κοινωνικών, πολιτικών, τεχνολογικών και θετικών επιστημών, καθώς και οικονομίας και διοίκησης.

  Για τους πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πλην της Ελλάδας και της Κύπρου) θα πρέπει να αποδεικνύεται η άριστη γραπτή και προφορική γνώση της Ελληνικής γλώσσας.

  Τα προσόντα που απαιτούνται για την συμπλήρωση του Μητρώου χωρίζονται σε δυο κατηγορίες, στα ελάχιστα απαιτούμενα και στα επιθυμητά.

  Στα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για την εγγραφή στο Μητρώο περιλαμβάνονται:

  i. Τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα σε αντικείμενο συναφές με τους παραπάνω τομείς.

  ii. Τεκμηριωμένη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε θέματα διαχείρισης, αξιολόγησης ή υλοποίησης Εθνικών, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ή Προγραμμάτων άλλων Διεθνών Οργανισμών.

  iii. Γνώση και εμπειρία στη χρήση Η/Υ (Microsoft office, διαδίκτυο, κλπ.)

  Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα θεωρούνται:

  • Οι συναφείς με το αντικείμενο των τομέων μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών
  • Η τεκμηριωμένη εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, στην διαχείριση έργων και στην εκπόνηση ή/και αξιολόγηση μελετών ή επιχειρηματικών σχεδίων.

  Η εμπειρία αποδεικνύεται από:
  • Βεβαιώσεις αρμοδίων εταιριών, υπηρεσιών και φορέων από τις οποίες πρέπει να προκύπτει το αντικείμενο της δραστηριότητας, η θέση του εργαζόμενου και η διάρκεια απασχόλησης
  • Σχετικές συμβάσεις έργου και Δελτία Παροχής Υπηρεσιών
  • Βεβαιώσεις από ασφαλιστικό φορέα

 2. (β) Το Μητρώο θα είναι ηλεκτρονικό και η εγγραφή σε αυτό θα γίνεται με συμπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στο Μητρώο είναι η δημιουργία λογαριασμού χρήστη. Η διαδικασία εγγραφής πραγματοποιείται μία φορά και στη συνέχεια χορηγούνται κωδικοί πρόσβασης στο χρήστη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για είσοδο στο Μητρώο.

  Μετά την αρχική υποβολή της αίτησης εγγραφής, ο χρήστης μπορεί να συνδεθεί στο Μητρώο (όσες φορές επιθυμεί) για να συμπληρώσει ή να τροποποιήσει τα στοιχεία της αίτησής του.

  Για την εγγραφή στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων χρειάζεται να καταχωρήσει και να επιλέξει:
  • - Προσωπικά Στοιχεία
  • - Επαγγελματική Εμπειρία
  • - Σπουδές
  • - Γλώσσες
  • - Γνώσεις Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
  • - Επισύναψη Βιογραφικού Σημειώματος

  Οι εγγεγραμμένοι εμπειρογνώμονες υποχρεούνται να επισκέπτονται την σχετική ιστοσελίδα του μητρώου και να δηλώνουν άμεσα οποιαδήποτε μεταβολή των καταχωρημένων στοιχείων τους.

 3. (γ) Κάθε φορά που θα προκύπτει για τον ενδιαφερόμενο φορέα ανάγκη επιστημονικής, συμβουλευτικής ή τεχνικής υποστήριξης θα ανατρέχει στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων και θα επιλέγεται υποψήφιος εμπειρογνώμονας εξ όσων διαθέτουν την απαιτούμενη σχετική εμπειρία και γνώση και θα προσκαλείται από τον φορέα σε σύναψη σχετικής σύμβασης έργου όπου θα συμφωνούνται όροι ως προς το αντικείμενο, την αμοιβή και το χρόνο υλοποίησης του έργου.

 4. (δ) Τα βασικά κριτήρια επιλογής των Εμπειρογνωμόνων, τα οποία θα εξετάζονται συνδυαστικά, θα είναι τα εξής:
  • (αα) γνωστικό πεδίο,
  • (ββ) εύρος εμπειρίας και ειδίκευση στο αντικείμενο όπως θα προκύπτει από όσα έχουν αποτυπωθεί στην ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής,
  • (γγ) χρόνος εμπειρίας,
  • (δδ) τυχόν διεθνής εμπειρία.

 5. (ε) Πριν την κατάρτιση της σύμβασης, ο εμπειρογνώμονας θα καλείται να υπογράψει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1985 περί της αληθείας των δηλωθέντων στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων στην οποία θα βεβαιώνει τα ακόλουθα:
  1. • Όσα δηλώνω στην αίτησή μου για τη συμμετοχή μου στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων είναι αληθή.
  2. • Έχω μελετήσει και αποδέχομαι όλους τους όρους και προϋποθέσεις του λειτουργίας του Μητρώου Εμπειρογνωμόνων
  3. • Διαθέτω λευκό ποινικό μητρώο.
  4. • Υπάρχουν όλα τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, φωτοτυπίες των όσων δηλώνω στην αίτησή μου. Σε περίπτωση επιλογής μου θα προσκομίσω όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία τεκμηριώνουν όσα δηλώνω στην αίτηση μου.
  5. • Εάν κληθώ να προσφέρω εμπειρογνωμοσύνη για συγκεκριμένη Δράση, θα υποβάλω υπεύθυνη δήλωση Ανεξαρτησίας, μη συμμετοχής καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην κατάρτιση προτάσεων που έχουν υποβληθεί στα πλαίσια της συγκεκριμένης προκήρυξης της Δράσης και μη σύγκρουσης της ιδιότητάς μου ως εμπειρογνώμονα με τα συμφέροντα των φορέων των οποίων τα έργα ενδέχεται να κληθώ να συνδράμω.
  6. • Υποχρεούμαι να τηρήσω απολύτως το απόρρητο των πληροφοριών οι οποίες θα περιέλθουν σε γνώση μου από την συμμετοχή μου στις διαδικασίες παροχής υπηρεσιών υποστήριξης και δεσμεύομαι ότι δεν θα διοχετεύσω σε τρίτους καθοιονδήποτε τρόπο καμία σχετική πληροφορία. Δεσμεύομαι να υποβάλλω άμεσα υπεύθυνα δήλωση του Ν.1599/86 περί ανεξαρτησίας και μη συμμετοχής μου καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην κατάρτιση και υλοποίηση προτάσεων τελικών δικαιούχων που εμπλέκονται στο έργο που αναλαμβάνω.

 6. (στ) Η διαγραφή μέλους του Μητρώου λαμβάνει χώρα:
  1. α) λόγω μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του
  2. β) λόγω του ότι έπαυσε έστω και μια από τις προϋποθέσεις εγγραφής του

 7. (ζ) Η δημοσιοποίηση ανοιχτής πρόσκλησης εγγραφής στο Μητρώο σε όλους τους ενδιαφερόμενους πραγματοποιείται κυρίως μέσω των ιστοσελίδων της ΜΟΔ, αλλά και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.