Γιατί να εγγραφώ

Γιατί να εγγραφώ

Οι Εμπειρογνώμονες θα παρέχουν βραχεία υποστήριξη σε έργα φορέων του ΕΣΠΑ σε συνεργασία με τα υπουργεία Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εργασίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Κάθε φορά που θα προκύπτει για κάποιον Φορέα Διαχείρισης του ΕΣΠΑ που υπάγεται στα προαναφερθέντα Υπουργεία, άμεση ανάγκη επιστημονικής, συμβουλευτικής ή τεχνικής υποστήριξης για την απρόσκοπτη υλοποίηση κάποιου έργου, ο Φορέας θα επιλέγει από το Μητρώο Εμπειρογνωμόνων εξ όσων διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία και γνώση σχετική με το έργο.

Ο ενδιαφερόμενος Φορέας θα προσκαλεί τον Εμπειρογνώμονα σε σύναψη σχετικής σύμβασης έργου βραχυχρόνιας συνεργασίας, όπου θα του ανατίθεται έναντι συγκεκριμένης αμοιβής, η αντιμετώπιση εξειδικευμένης ανάγκης, επιστημονικής ή τεχνικής φύσης που προκύπτει κατά την διάρκεια υλοποίησης των έργων που έχει αναλάβει.

Για απλές οδηγίες σχετικά με την εγγραφή στο Μητρώο επιλέξτε Βήματα Εγγραφής