Προσωπικά Δεδομένα

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, όπου είναι αναγκαία, πραγματοποιείται με σεβασμό στην τήρηση των αρχών και διαδικασιών που προβλέπει η σχετική νομοθεσία. Τα προσωπικά στοιχεία που θα υποβληθούν στο Μητρώο θα τύχουν πλήρους εμπιστευτικότητας και θα διατηρηθούν αποκλειστικά και μόνο για τη συγκεκριμένη χρήση.

Η ΜΟΔ λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την τήρηση της εμπιστευτικότητας.