Τομείς έργων

Τομείς έργων

Οι εμπειρογνώμονες θα παρέχουν επιστημονική, συμβουλευτική ή τεχνική υποστήριξη σε έργα που ανήκουν στους ακόλουθους τομείς:

  1. 1. Περιφερειακή Ανάπτυξη - Χωροταξία - Πολεοδομία
  2. 2. Περιβάλλον, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή
  3. 3. Διαχείριση και Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού
  4. 4. Εκπαίδευση – Κατάρτιση - Δια Βίου Μάθηση
  5. 5. Δημόσια Διοίκηση – Αυτοδιοίκηση – Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
  6. 6. Κοινωνική Πολιτική – Ισότητα των Φύλων
  7. 7. Απασχόληση – Αγορά Εργασίας
  8. 8. Επικοινωνία – Δημοσιότητα
  9. 9. Οικονομοτεχνική Ανάλυση – Διαχείριση Έργων - Κοστολόγηση